+36 (66) 520 980 sales@loxtop.hu

PRIVACY POLICY


Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató 

Tisztelt Látogatónk!

Szeretnénk tájékoztatni arról, hogy 2018. május 25-től az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről az adatvédelmi kérdések szabályozása tekintetében Európa szerte és minden szektorban felváltja a hatályos jogszabályokat. Ennek következtében Magyarországon adatvédelmi kérdésekben elsősorban már nem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény lesz az irányadó, hanem a GDPR.

A Tájékoztató tartalma:

 1. Alapelvek
 2. Fogalmak
 3. Az adatkezelés jogalapja
 4. A kezelt adatok köre
 5. Az adatkezelés időtartama
 6. Az adatkezelés módja
 7. Az adatok tárolása
 8. Adatfeldolgozó
 9. Kapcsolatfelvétel
 10. Honlapon történő adatkezelés
 11. Jogorvoslati lehetőségek
 12. Adatvédelmi hatósági eljárás, incidens bejelentése
 13. Hatályba léptető rendelkezés

1. Alapelvek

A GDPR legfontosabb célja, hogy egységesítse a korábban eltérő adatvédelmi tagállami szabályokat, megteremtve ezzel a lehetőségét egy európai szinten egységesebb adatkezelési szabályrendszer kialakításának minden ipari- és szolgáltatási szektorban.

A jogalkotó legfontosabb célkitűzése, hogy biztosítsa az adatkezeléssel érintettek jogainak magas szintű és hatékony védelmét, valamint, hogy az adatkezelői, adatfeldolgozói tevékenységet ellátó szervezeteket ennek megfelelő és átlátható (adatvédelmi) működésre ösztönözze.

LoxTop Kft (a továbbiakban: Vállalkozás) kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Vállalkozás elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2. Fogalmak

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre felhasznált eszközt, a vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatállomány:egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;
 • adat továbbítása: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatvédelmi incidens:személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés;
 • IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • természetes személyazonosító adatokaz érintett családi- és utóneve, születéskori neve, anyja neve, születési helye és ideje;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • cookie (sütik): a felhasználó böngészőjén keresztül, annak winchesterére kerülő információs (általában sima szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával;
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: NAIH, amelynek a jogállását és feladatait az Info tv. 38.§-a határozza meg (a továbbiakban: Hatóság).

3. Az adatkezelés jogalapja

A Vállalkozás személyes adatokat csak a mindenkor hatályos és az általa végzett tevékenységekre irányadó jogszabályokban meghatározott felhatalmazások keretei között kezel a partnereiről illetve más érintettekről.

Személyes adat minden olyan adat, amely az érintett személyével kapcsolatba hozható.

Az adatatok alapvetően az alábbi okokból kerülhetnek a Vállalkozás birtokába:

 • a szerződéses kapcsolat létrejöttéhez kapcsolódó adatkezelés jogszabályi rendelkezések alapján (például számviteli törvény a számla kibocsátáshoz);
 • ha az adatkezelést jogszabály rendeli el,
 • az érintett önkéntes, tájékozott, kifejezett és határozott hozzájárulása, amellyel beleegyezését adja adatainak a Vállalkozás általi, a jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez (például kereskedelmi ajánlat eljuttatása céljából).

A Vállalkozás az adatkezelés során az alábbi jogszabályok alapján végzi tevékenységét:

 • 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2005.évi CXXXIII. törvény a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
 • 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2000.évi C. törvény a számvitelről
 • 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

4. A kezelt adatok köre

A Vállalkozás által kezelt adatok: cégnév, kapcsolattartó/érintett neve, céges/üzleti telefonszámai, céges/üzleti e-mail címei, céges/üzleti postacímei, kapcsolatfelvételi dátum, időpont, az érintett számítógépének IP címe, a böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.

Az adatokon végzett adatkezelési műveletek alapvetően a kapcsolattartás céljából történnek (például ajánlatadás, számlakiállítás). Automatikus profilalkotás nem történik.

5. Az adatkezelés időtartama

A Vállalkozás a részére átadott adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott célból, az érintett hozzájárulásának visszavonásáig jogosult megőrizni, vagy ameddig ezt jogszabály előírja

6. Az adatkezelés módja

A Vállalkozás elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan kezeli az adatokat.

7. Az adatok tárolása

A Vállalkozás az adatok biztonságos tárolásáról minden esetben a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gondoskodik.

A Vállalkozás számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a telephelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.

A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
 • hitelessége és hitelesítése biztosított;
 • változatlansága igazolható;
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

8. Adatfeldolgozó

A Vállalkozás külső adatfeldolgozót vagy felhőszolgáltatót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. Az adatokhoz csak a jogszabályban előírt módon férhetnek hozzá állami szervek vagy szervezetek (például NAV online számlaellenőrzés).

9. Kapcsolatfelvétel

A Partner által árajánlat kéréskor, vagy egyéb üzleti kapcsolat során megadható adat, például:

 • Név
 • Cégnév
 • e-mail cím,
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • telefonszám

10. Honlapon történő adatkezelés

A Vállalkozás honlapjához (www.loxtop.com) és az általa közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése. A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén ún. sütit (cookie) helyeznek el, így lehetőségük nyílik összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal. A felhasználó a honlapon felugró ablakban a sütikre vonatkozó kérelmet bármikor visszautasíthatja.

11. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

A Vállalkozás a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

12. Adatvédelmi hatósági eljárás, incidens bejelentése

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 • Gyulai Törvényszék: 5700 Gyula, Béke sugárút 38.
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
 • LoxTop Kft 1114 Budapest, Bartók Béla út 75. II/2.

13. Hatályba léptető rendelkezés

A jelen Adatkezelési tájékoztatót a LoxTop Kft a honlapján teszi közzé (www.loxtop.com).

A Vállalkozás a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja. A mindenkor aktuális tájékoztató a Vállalkozás honlapján érhető el.

Hatályos: 2018. május 25. napjától kezdődően.

Dátum: Békéscsaba, 2018. május 22.


COPYRIGHT


LoxTop Kft. (továbbiakban LoxTop) honlapja (www.loxtop.com) mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható. A honlapot használó felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és fent ismertetett adatvédelmi szabályzatot.

A honlap forráskódja valamint a honlapon megjelenő logo, márkanév, képek, grafikák, videók, szöveges tartalom, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak. A védjegy és szerzői jogok a LoxTop tulajdonát képezik és minden ezzel kapcsolatos jogot fenntart magának. Ennek megfelelően tilos a LoxTop előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, másolni, reprodukálni, átdolgozni, terjeszteni, tárolni, átruházni. A honlapon megjelenő harmadik felek márkái, logói és védjegyei tulajdonjoga kizárólag azok jogos tulajdonosa. 

A LoxTop azonban beleegyezik az alábbi feltételek szerinti felhasználásba:

 • A pontos http://www.loxtop.com weboldal forrás megjelölésével és URL linken keresztüli hivatkozással.
 • Saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében a www.loxtop.com oldalak tartalma vagy kivonatai saját számítógépen letölthetők, tárolhatók, kinyomtathatók.
 • Egyéb felhasználás esetén a jogtulajdonos engedélye szükséges.

A www.loxtop.com honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A weboldalon található információk alapján hozott, illetve az azokra alapozott üzleti döntésekért a LoxTop nem vállal felelősséget. A LoxTop nem vállal felelősséget a honlappal kapcsolatban az adatok teljességéért, vagy a honlap használatából, nem megfelelő működéséből, vírusokból, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából eredő károkért.

A LoxTop fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy blokkolja. A LoxTop nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes. A weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal nem megfelelő működésből, hiányosságból, vagy félreérthetőségből eredő károkért való felelősséget a LoxTop kifejezetten kizárja.

A LoxTop weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik felek tulajdonában, kezelésében állnak. A LoxTop nem vállal felelősséget harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett tartalmakért, melyekhez LoxTop weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. A más oldalakra mutató hivatkozások pusztán a Weboldal felhasználóinak kényelmét szolgálják.

Ahogy szinte minden honlappal rendelkező cég a www.loxtop.com honlap is használ cookie-kat a weboldalain. A LoxTop honlap használata esetén a felhasználó elfogadja, hogy a jelen nyilatkozatnak megfelelően cookie-kat és egyéb nyomonkövető technológiákat használunk. A cookie egy olyan kisméretű betű és szám karakterekből álló fájl, ami online eszközökre (számítógép, notebook, okos telefon, tablet) kerül automatikusan letöltésre, amikor a látogató egyes weboldalakat meglátogat. A cookie engedi, hogy az adott honlap felismerje a látogató eszközét, így a webszerver részére a látogatásról információk tárolódnak el. Ma már minden modern weboldal használ ilyen cookie-kat. Az ilyen technológiával rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze, így a felhasználó személye semmilyen esetben sem azonosítható be. Az ilyen technikai adatgyűjtés kizárólag a honlap működésével és teljesítményével, látogatottságával kapcsolatos statisztikai célokat szolgál a honlap és szolgáltatások fejlesztésének érdekében. Az ilyen jellegű adatgyűjtést, adatelemzést, látogatási nyomkövetést a GoogleAnalytics és a GoogleAdwords platformok biztosítják és végzik. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords, Analytics, Search, egyes esetekben harmadik fél (Joomla) rendszerén keresztül történik. Amennyiben nem egyezik bele a cookie-k és egyéb nyomonkövető technológiák használatába állítsa be böngészőjét ennek megfelelően (tiltsa le a cookie-kat), vagy kérjük ne látogassa és ne használja a jelen honlapot. A cookie-k működéséről és használatukról bővebben itt olvashat: Cookie Policy.

A honlap működése és adatkommunikációja hitelesített és biztonságos,128 bites TLS/SSL titkosítású fejlett kapcsolati technológián alapul. A honlap látogatása során a felhasználó számítógépe és az Adatkezelő webszervere között generált adatforgalom (beleértve az aloldalakat is), valamint a honlapon megadott személyes adatok, szabványosan titkosított eljárással, egyedileg generált titkosító adatkulcs felhasználásával közlekednek az interneten. Az alkalmazott technológia megnehezíti az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést, adatlopást és az adatforgalom lehallgatást, valamint biztonságossá teszi a honlap használatát.

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít informatikai rendszerének, alkalmazott eszközeinek, honlapjának és email rendszere stabilitására, biztonságára és vírusmentességére, egyéb kártevő programok távoltartására, valamint a rendszereihez való illetéktelen hozzáférés megelőzésére. Ennek érdekében vírusellenőrző programot, valamint tűzfalat üzemeltet, továbbá webszervere üzemeltetése az elvárásoknak megfelelő, modern, biztonságos szerver teremben történik, ellenőrzött körülmények között, jogosulatlan virtuális és fizikai hozzáférés biztosítása mellett. Az ilyen jellegű erőfeszítések ellenére sem garantálható a teljes és állandó vírusmentesség, ezért javasoljuk, hogy a felhasználó az eszközén szintén futtasson vírusellenőrző programot és ellenőrizze email leveleinket, amely a felhasználó saját felelőssége. Az Adatkezelő nem tud felelősséget vállalni az esetleges vírus, vagy egyéb kártevők, illetve a rendszerek, eszközök hibás működése, vagy leállása miatt okozott károkért, kellemetlenségekért, ugyanakkor minden tőle telhető erőfeszítést megtesz a hiba mielőbbi elhárítása érdekében.

Copyright © 2019 LoxTop Company